Med

Každý rok ke konci dubna příroda během krátké doby exploduje množstvím květů všech barev a vůní a nabízí včelám záplavy nektaru. Této štědrosti Matky přírody se snažíme v co největší míře využít a naše včelstva všemi známými prostředky směřujeme tak, aby byla v maximální síle a dokázala snůšku plně využít. Bez ohledu na počasí, každý rok vždy něco vykvete. Květová snůška je tak na rozdíl od snůšky medovicové jistá a tvoří páteř naší medové produkce. Pro účely prodeje dělíme náš med na květový (jarní) a lesní (medovicový, letní).

Květový med, který nabízíme, je tvořen asi ze 70% nektarem řepky, zbytek představují pampelišky, ovocné stromy, maliník, akát a dále vše, co v daný rok kvetlo a medovalo od začátku května až do prvního týdne v červnu, kdy tento med obvykle vytáčíme. Pro období tvorby tohoto medu jej také označujeme jako „jarní“. Jarní med je světlý a vždy jej pastujeme.

Je zcela v pořádku, že květový med při pokojové teplotě zkrystalizuje. Je to jeden z přirozených znaků jeho kvality. Tekuté medy v supermarketech sice snadno zamícháte do pokrmů, ale můžete si být jisti, že ke kvalitnímu medu přímo od včelaře mají hodně daleko. Jejich „ztekucení“ může být dáno jednak zásahem do složení medu (přídavkem ovocných šťáv) nebo necitlivou změnou jeho struktury (nepřiměřeným zahřátím). Med pak ztrácí své léčivé účinky a je degradován na pouhé sladidlo. Procesem pastování sice také upravujeme strukturu medu, avšak velice citlivě a pouze po fyzikální stránce. Za jemného zvýšení teploty, která nepřesáhne 50°C, med nejprve rozpustíme a poté jej opět necháváme ztuhnout, ovšem řízeným procesem, který spočívá v jeho míchání v pravidelných intervalech za nižších teplot. Dojde tak k obroušení krystalů přirozeně tuhnoucích struktur. Jemným a dlouhodobým mícháním tak dostaneme med do podoby homogenní pasty. Na rozdíl od nešetrných zásahů do přirozeného složení a struktury, pastováním pro vás med zušlechťujeme.

 

Lesní med, který nabízíme, je tvořen různým poměrem medovice a nektaru malin, krušin, ostružin, jetele a veškeré flóry, která kvetla a medovala od jarního medobraní do konce července, kdy tento med vytáčíme. Vždy však dominuje medovice. Tento med je tmavý a dodáváme jej v tekutém stavu. Podle období tvorby tohoto medu jej označujeme také jako med „letní“.

Třetí kategorii medu tvoří med ze šumavských stanovišť. V tomto medu téměř vždy dominuje medovice, nektarová složka je pak tvořena širokým spektrem horské květeny. Chuť je výrazně jiná než u našich standardních medů pocházejících z okolí Českých Budějovic.

Bližší popis našeho medu naleznete níže.

 


 

 

Med řepkový:

V naší celkové medové produkci dominuje med z řepky olejky. Plochy kvetoucí řepky se většinou každý rok nacházejí v přímém doletu od našich stálých stanovišť (cca 3 km). Čistý řepkový med má v tekutém stavu zlatavou barvu a lahodnou jemnou chuť bez výraznějších chuťových či aromatických stop. Veškerá naše produkce řepkového medu prochází procesem pastování, který dodá konečnému produktu jemnost i po stránce strukturální. Konzistence takto upraveného medu pak připomíná barvou i strukturou máslo. Řepkový med vytáčíme obvykle ke konci měsíce května. Naše stanoviště na produkci řepkového medu se nacházejí v okolí Českých Budějovic, Hluboké nad Vltavou a Jindřichova Hradce.

Pověry ohledně řepkového medu:

Stává se nám, že u některých zákazníků (zejména lidí starší generace), narážíme na tvrdošíjné odmítání řepkového medu. Tito lidé většinou kategoricky trvají na tom, že řepkový med smrdí, nechutná a je prostě špatný. Někteří z těchto lidí natolik dogmaticky setrvávají na svém tvrzení, že odmítají řepkový med byť jenom ochutnat. Ti, co náš řepkový med zkusí, většinou svůj názor změní. Ohledně našeho pastovaného řepkového medu platí, že je u naprosté většiny zákazníků oblíben a vyhledáván. Největší roli při odmítání řepkového medu hraje, dle našeho názoru, psychologický faktor a neznalost věci. Nicméně je to téma na rozsáhlou diskuzi.

 

 

Med šumavský:

Po odkvětu řepky přemisťujeme část včelstev do vyšších nadmořských výšek na naše šumavská stanoviště, kde se příroda probouzí o něco později. Nejvýznamnějšími zdrojem snůšky v této oblasti je maliník, bohatá květena horských luk a pastvin a medovice. S manželkou jsme se shodli, že výrazné aroma tomuto medu dodává pravděpodobně tužebník jilmový. Naše šumavská stanoviště se nacházejí desítky kilometrů od nejbližších ploch s konvenčně pěstovanými rostlinami. Náš šumavský med tak splňuje veškerá kritéria, aby mohl být označován jako BIO. Tento med vytáčíme na konci června.

 

 

Med lipový:

Lípy začínají kvést koncem června a kvetou až do půli července. V době květu lípy včely navštěvují celou řadu dalších nektarodárných rostlin, mezi  nimiž dominuje jetel plazivý a ostružiník. Lipový nektar však dodává tomuto medu charakteristické aroma a chuť. Tento med obvykle obsahuje i výraznou složku medovice pocházející zejména z listnatých stromů (lípa, dub). Lipový med získáváme především na našich stanovištích umístěných v okolí Českých Budějovic a Hluboké nad Vltavou. Čistý lipový med se podaří získat pouze v některých sezónách, proto ho nemáme ve standardní cenové nabídce.

 

 

Med medovicový:

Jak už název napovídá, jeho zdrojem je medovice, tekutina bohatá na cukry. Tato látka vzniká jako metabolický produkt drobného stejnokřídlého hmyzu. Mšice, mery, puklice či červci se živí mízou listnatých a jehličnatých stromů. Nabodávají rostlinné stěny a z vodivých pletiv do sebe nechávají proudit rostlinnou mízu, jejíž část použijí ke svému růstu a přebytky cukru vyloučí v podobě kapek – medovice. Medovice ulpívá na listech nebo na jehličí, kde ji včely sbírají a tvoří z ní med. V oblasti, ve které máme naše včelstva rozmístěna, se jedná zejména o medovici ze smrku, lípy a dubů. Snůška medovicového medu vždy závisí na přemnožení výše zmíněných druhů stejnokřídlého hmyzu. Proto není nikdy jisté, zda medovicový med bude či nikoliv. Barva medovicového medu je tmavá a charakteristická je rovněž velice pomalá krystalizace. Čistý medovicový med se podaří získat pouze v některých sezónách, proto ho nemáme ve standardní cenové nabídce.